Pakiet IP BOX – krok ku dynamizacji rozwoju gospodarczego?

Czy wprowadzenie pakietu IP Box stanowi pozytywną zmianę podejścia polskiego ustawodawcy i zrozumienie znaczenia tego typu zachęt w kontekście rozwoju gospodarczego?

Czym jest IP Box

Jedną ze zmian w prawie podatkowym planowanych na początek roku 2019 jest wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej („IP Box”). Konstrukcja IP Box wprowadzona zostanie do treści przepisów o ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych jako zachęta podatkowa skierowana do przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej.

IP Box to rozwiązanie wykorzystywane w wielu krajach Unii Europejskiej. Pozwala ono zwiększyć atrakcyjność prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w danym kraju przez przedsiębiorców, stymulując rozwój gospodarki w oparciu o rozwój wiedzy.

IP Box jest popularnym rozwiązaniem m.in. w Holandii, Irlandii czy Luksemburgu. Ulga w tych krajach opiera się alternatywnie na zastosowaniu preferencyjnej stawki podatkowej lub zwolnieniu części kwalifikowanych dochodów z opodatkowania. Konstrukcja ulgi oparta jest o treści przedstawione przez OECD w ramach inicjatywy Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) zawarte w raporcie dotyczącym Działania nr 5 które przewidują w swoich regulacjach szczególny sposób opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej oraz wytyczne OECD.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż w ostatnich latach Polska stała się popularnym miejscem tworzenia centrów usług wspólnych oraz podejmowania działalności badawczo-rozwojowej przez międzynarodowe grupy kapitałowe. Spowodowane jest to wysokim poziomem wykwalifikowania pracowników oraz niskimi kosztami działalności. Zestawiając powyższe korzyści z atrakcyjnością rzeczonej ulgi, może stanowić ona niezwykle efektywną zachętę dla przedsiębiorców poszukujących przyjaznego otoczenia biznesowego.

Konstrukcja ulgi

Podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z omówionych powyżej praw własności intelektualnych wynosić będzie 5 proc. podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania stanowić będzie suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych, posiadanych przez podatnika, osiągniętych w danym roku podatkowym. Do kwalifikowanych praw własności intelektualnych zaliczyć będzie można prawa wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej takie jak:

 • prawa do wynalazku (patenty);
 • dodatkowe prawa ochronne na wynalazek;
 • prawa ochronne na wzór użytkowy;
 • prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • prawa z rejestracji topografii układu scalonego;
 • dodatkowe prawa ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin;
 • prawa z rejestracji  produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczone do obrotu;
 • prawa z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt;
 • prawa do programu komputerowego.

Wymogiem uznania powyższych praw za prawa kwalifikowane będzie podleganie ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska lub innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska. Przepisy będą odpowiednio stosowane do ekspektatywy uzyskania wyżej wymienionych praw w związku z dokonanym zgłoszeniem lub złożeniem wniosku do właściwego organu. Ustawodawca przewidział również możliwość skorzystania z ulgi IP Box w sytuacji,  gdy podatnik dokona zakupu kwalifikowanych praw własności intelektualnej i poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Do dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej – w oparciu o specjalny wzór – ma być zaliczany osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata):

 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu  lub usługi;
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym sądowym albo arbitrażu.

Podatnicy będą mogli również rozliczyć straty z kwalifikowanych praw własności intelektualnej poniesione w danym roku podatkowym. Ustawodawca przewidział możliwość obniżenia dochodu związanego z danym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej lub tym samym rodzajem produktu lub usługi lub tą samą grupą produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej w kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych.

Ważnym obowiązkiem przedsiębiorców stosujących IP Box będzie prowadzenie szczegółowej ewidencji rachunkowej, która umożliwi wykazanie związku między dochodem kwalifikującym się do ulgi a wydatkami poniesionymi w celu jego uzyskania. Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek wyliczenia, jaka część dochodów z praw własności intelektualnej ma związek z pracami B+R.

Podsumowanie

Należy zatem stwierdzić, iż ulga IP Box znajdzie zastosowanie wobec podatników, którzy korzystać będą z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Preferencyjna stawka podatku wynikająca z ulgi IP Box wynosić będzie 5 proc. podstawy opodatkowania. Jest to z całą pewnością rozwiązanie, które może przyczynić się do intensyfikacji rozwoju polskiej gospodarki w oparciu o najbardziej znaczący kapitał czyli wiedzę. Aby zminimalizować ryzyko błędnej kwalifikacji danego prawa jako prawa kwalifikowanego i na odwrót – nieskorzystaniu z takiej możliwości w sytuacji możliwości takiej kwalifikacji, konieczne staje się odpowiednia analiza rodzaju ponoszonych kosztów (compliance podatkowe). Spółka doradztwa podatkowego K18 Warszawska Praktyka Podatkowa zapewnia przeprowadzenie rzeczonej analizy pod kątem ulgi IP Box w sposób kompleksowy, zapewniając dedykowany zespół, w którego skład wejdą doradcy podatkowi oraz prawnicy specjalizujący się w prawie podatkowym i doradztwie biznesowym.