Ceny transferowe i tax compliance

Przygotowanie dokumentacji cen transferowych wymaga wsparcia. Nasza kancelaria prawa podatkowego pomaga przygotować dokumentację cen transferowych i analizę porównawczą (benchmark) zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oferujemy wsparcie w negocjacjach z Ministerstwem Finansów. Obowiązek prowadzenia dokumentacji podatkowej transakcji (ceny transferowe) spoczywa na podmiotach, które przekraczają ustawowo wyznaczone progi wartościowe. Ale nawet mimo nieprzekroczenia ustawowego progu transakcje między podmiotami powiązanymi powinny spełniać kryteria zasady ceny rynkowej (arm’s length principle) i być należycie udokumentowane.

Nieco inny cel i zakres ma usługa tax compliance. Usługa ta obejmuje wszystkie podatki i polega na sprawdzeniu czy działalność gospodarcza oraz poszczególne transakcje są zgodne z przepisami prawa podatkowego. Począwszy od sprawdzenia przestrzegania obowiązków rejestracyjnych i sprawozdawczych po obowiązki dokumentacyjne, które na gruncie podatku od towarów i usług narzuca doktryna dobrej wiary. Należy sprawdzić czy zgodnie z prawem podatkowym zakwalifikowane zostały koszty uzyskania przychodów albo czy prawidłowo rozliczony został podatek u źródła. W ramach usługi tax compliance zaleca się przeprowadzenie audytu podatkowego. Warto zweryfikować istniejące lub planowane struktury biznesowe pod kątem klauzuli ogólnej obejścia prawa podatkowego (GAAR) czy przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC).