Ochrona danych osobowych

Szanowna/y Pani/ Panie,

W dniu 25 maja 2018 roku w życie weszło Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, nazywane RODO. Nowe prawo wprowadza dla podmiotów gospodarczych zasady postępowania z danymi osobowymi klientów, pracowników oraz innych osób.

  1. Pana/ Pani dane osobowe przetwarzają: K18 Warszawska Praktyka Podatkowa sp. z o.o. (adres ul. Nowogrodzka 6a/ 11 00-513Warszawa, numer KRS: 0000068497, NIP: 1132278810, REGON: 017176504, telefon: 223957232), K18 Invest Group Ltd z siedzibą na Malcie (adres: Office M/1, Block 12, Tigne Place, Tigne Street, SLM 3173, Sliema, Republika Malty, numer wpisu do rejestru: C50250, telefon: 00356 27458041), K18 Nuevo Management LTD z siedzibą na Cyprze (adres: 48 Inomenon Ethnon, Guricon House, Ground Floor, 6042 Larnaka, Republika Cypryjska, numer wpisu do rejestru: HE331405, telefon: 00357 24816137), K18 Ultimate Business Partners Ltd z siedzibą na Cyprze (adres: 48 Inomenon Ethnon, Guricon House, Ground Floor, 6042 Larnaka, Republika Cypryjska, numer wpisu do rejestru: HE 287469, telefon: 00357 24816137) oraz K18 Ultimate Business Partners Ltd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce (adres: ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa, numer KRS: 0000724403, NIP: 1070040519, REGON: 369803871, telefon: 223957232).
  2. Cele przetwarzania danych osobowych: Pana/ Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu świadczenia usług prawnych, doradztwa podatkowego, usług księgowości oraz w celu wykonywania czynności administracyjnych przed organami w Polsce, na Cyprze i na Malcie.
  3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: podstawą prawną przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest zawarta z nami umowa, realizacja naszych prawnie uzasadnionych celów, ciążący na nas obowiązek prawny lub Pana/ Pani zgoda. Pana/ Pani zgoda może być cofnięta lub udzielona na piśmie lub poprzez przesłanie do nas maila na adres: asystent@k18partners.com zawierającego formułę: ‘Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez K18’.
  4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych: pozyskane od Pana/ Pani dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe, dane wynikające z dokumentów urzędowych w aktach Pani/ Pana spraw, dane konieczne do realizacji czynności administracyjnych określonych w punkcie 2.
  5. Forma i czas przetwarzania danych osobowych: Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej lub papierowej.
  6. Okres przechowywania danych osobowych: Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów.
  7. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim: w konkretnych przypadkach Pani/ Pana dane mogą być przekazywane do podmiotów trzecich, jeżeli będzie to uzasadnione naturą pani/pana zlecenia, o czym każdorazowo zostanie Pani/ Pan poinformowana (y). Nie przekazujemy danych osobowych Państwa dotyczących poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że Państwa zlecenie obejmuje konieczność przekazywania tych danych, o czym zostaniecie Państwo każdorazowo poinformowani.
  8. Przysługujące prawa. Ma Pani/ Pan prawo do: żądania od nas dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących przez nas zgromadzonych, żądania od nas sprostowania danych osobowych Państwa dotyczących przez nas zgromadzonych, żądania od nas usunięcia danych osobowych Państwa dotyczących przez nas zgromadzonych, żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych Państwa dotyczących przez nas zgromadzonych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych Państwa dotyczących, wycofania zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych Państwa dotyczących przez nas zgromadzonych, przenoszenia danych osobowych Państwa dotyczących, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa uprawnienia mogą być realizowane mailowo pod adresem asystent@k18partners.com, telefonicznie pod numerem 22 119 69 45 lub pisemnie pod adresem ul. Nowogrodzka 6a/11, 00-513 Warszawa.