Wydłużenie terminu do złożenia CIT-8

Wygląda na to, że mali przedsiębiorcy oraz ci, którzy właśnie rozpoczęli działalność gospodarczą, będą mieli więcej czasu na złożenie formularza CIT-8. Wszystko to za sprawą projektu rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lutego 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników, osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

Jakie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia?

W oparciu o art. 27 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przedsiębiorcy niebędący osobami fizycznymi są zobowiązani do składania zeznania o wysokości osiągniętego przez ten podmiot dochodu w danym roku podatkowym. Co do zasady muszą to zrobić do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym samym terminie zapłacić należność podatkową. Projekt rozporządzenia zakłada przedłużenie terminu do złożenia zeznania (formularza CIT-8) do 31 października 2019 r.

Dlaczego resort finansów zdecydował się na zmiany?

Potrzeba zmian wynikła przede wszystkim z wprowadzonego obowiązku składania zeznania drogą elektroniczną. Dla wielu, szczególnie małych przedsiębiorców, może to stanowić duży problem i generować duże (jak na ich skalę działalności) koszty. Warto bowiem zaznaczyć, że zeznanie składane przez podatnika CIT powinno zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jego utworzenie nie dość, że wymaga podjęcia pewnych czynności, to jeszcze niemało kosztuje. Oczywiście podatnik teoretycznie może skorzystać z pomocy pełnomocnika, ale to również generuje dodatkowe koszty. Resort finansów postanowił zatem dać małym podatnikom CIT więcej czasu. Wielu z nich, wiedząc o nowych obowiązkach podatkowych odda prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz sporządzanie właściwych deklaracji, specjalistom – biurom podatkowym.

Kto skorzysta z wydłużonego terminu?

To udogodnienie ze strony Ministerstwa Finansów nie jest jednak skierowane do wszystkich. Skorzystają z niego trzy grupy podmiotów. Po pierwsze przedsiębiorcy, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed dniem 1 lipca 2019 r. Po drugie podatnicy, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 Ordynacji podatkowej, a zatem między innymi dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości lub udziału w nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, dochody osiągane poza granicami RP przez polskich rezydentów, jeżeli umowa międzynarodowa, której Polska jest stroną tak stanowi, dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów itd. Po trzecie natomiast podmioty nieobowiązane w roku podatkowym, który rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy przed 1 lipca 2019 r., do sporządzenia deklaracji lub informacji podatkowej na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Z wydłużonego terminu skorzysta wiele przedsiębiorstw

Resort finansów szacuje, że z projektowanej zmiany skorzysta nawet 130 tysięcy podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). To ogromna grupa, która w większości jeszcze nie generuje większych dochodów. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów próbuje natomiast pokonać samodzielnie, ewentualnie z niewielką pomocą znajomych biur podatkowych. Niewątpliwie zatem zmiana terminu do złożenia deklaracji, pozwoli tym podmiotom lepiej przygotować się do “informatyzacji” prawa podatkowego i nowych, czekających na nich obowiązków.

K18 Warszawska Praktyka Podatkowa – pomagamy polskim przedsiębiorcom

Oferujemy rzetelną i kompleksową pomoc zarówno małym, jak i średnim oraz dużym przedsiębiorstwom. Zapewniamy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ewidencji VAT, ewidencji przychodów, pełną księgowość, doradztwo prawne, sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów finansowych, sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych, reprezentowanie klienta przed organami administracji skarbowej oraz sądami administracyjnymi i wiele więcej. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.